โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพจริงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสาขาศึกษาหรือที่สนใจ และยังเป็นการวางรากฐานในการประกอบธุรกิจ เริ่มจากการหาแหล่งเงินทุน การเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด รูปแบบการจัดตั้งแผนการบริหารจัดการและการบริหารเงินทุน การอบรมการเขียนแผนธุรกิจในครั้งนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาเข้ารับการอบรม จำนวน ๘๔ คน โดยมีนางสุภาพร ไชยชนะ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวรายงานและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากธนาคารออมสิน สาขาถนนยุทธภัณฑ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เขต ๑๕ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี