นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อ

Read more