บุคลากร

 

 

               

 

 

 

 

นางสุภาพร ไชยชนะ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตรและพัฒนาชนบท

หัวหน้างาน
ส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

       
 

 

 

 

นางมนัสนันท์  ไทยแท้

วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

 

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์

กศ.ม. บริหารการศึกษา

 

นางขนิษฐา  ดาโรจน์

ศ.บ. ภาษาไทย

 

นางกัลยากร อมรคำตัน

บช.บ. การบัญชี

 

นางสาวนุชจานี กล้ารอด

บช.บ. การบัญชี

   

 

       

นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

 

นายกร วนรมย์

สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

นางสริณญา  ***

***********       **********