SCG มอบทุนเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

ณ ห้องประชุมบัวแสดวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี บริษัท จัมโบ้บาจส์ แอนด์ จำกัด บริษัทร่วมทุนในเครือบริษัทเอสซีจี (SCG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าทางน้ำ มีกองเรือลำเลียงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ได้แนะแนวและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ (ปวช.๓) ประเภทสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกแผนก (ยกเว้นสาขาวิชาช่างก่อสร้าง) ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี โดยมีบริษัทในเครือซีเมนส์ไทย (SCG) เป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร