นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้กับครู – อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ที่เข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา “การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เป็นประธานในพิธี ในการบรรยายครั้งนี้จัดในรูปแบบของการเสวนา อภิปรายแสดงความคิดเห็นจากบุคคลหลากหลายอาชีพและหลายหน่วยงาน อาทิ ผู้แทนจากอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ หมอ พยาบาล ทหาร ตำรวจ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน ๓๐๐ คน